INTEGRACJA SENSORYCZNA

Dla kogo jest SI?
  • Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi
  • Dzieci z ADHD, ADD
  • Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • Dzieci autystycznych
  • Dzieci opóźnionych psycho-ruchowo
  • Dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
  • Dzieci cierpiących na schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera)

Integracja sensoryczna to umiejętność naszego mózgu, która pozwala odczuwać,  porządkować,  składać w spójną całość i rozumieć w relacji do siebie bodźce – wzrokowe, słuchowe, dotykowe, pochodzące z ruchu i grawitacji czy wreszcie węchowe i smakowe. Mózg dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie  tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia. Może to być odpowiedź ruchowa jak i myślowa.Mózg nabywa i rozwija tę umiejętność przez całe życie, choć najbardziej intensywnie w pierwszych kilku latach życia dziecka. Dzięki tej umiejętności organizowania i rozpoznawania docierających do nas informacji sensorycznych, dziecko rozwija coraz bardziej dostosowane do wymagań otoczenia mechanizmy uczenia się i zachowania. Ten proces organizacji informacji sensorycznych jest fundamentem takich umiejętności jak te związane z ruchem, mową, emocjami, uwagą, relacjami społecznymi i percepcją. Celem terapii jest dostarczenie takiej ilości odpowiednich bodźców, aby dać możliwość prawidłowej pracy centralnego układu nerwowego.

Menu