Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Biofeedback”

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Biofeedback” we Wrocławiu jest wpisana do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Biofeedback” jest uprawniona do przeprowadzania diagnoz, prowadzenia terapii oraz do wydawania opinii w sprawie:

 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii),
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • związanej z kształceniem i wychowaniem dziecka,
  prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Poradnię tworzy zespół specjalistów: psychologów, pedagogów specjalnych, doradców zawodowych, logopedów, neurologopedów i terapeutów integracji sensorycznej.

Celem naszej pracy jest wspieranie dzieci i młodzieży w ich rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym. Prowadzimy także wsparcie Rodziców i Opiekunów. Realizujemy zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Zapewniamy fachową pomoc oraz szybkie terminy wizyt.

Nasza Poradnia nie jest objęta rejonizacją. Przyjmujemy odpłatnie, bez skierowania.

Cennik

 • Diagnoza dysleksji (3 spotkania) – 900 zł
 • Diagnoza ADHD (3 spotkania) badanie 1 testem – 900 zł
 • Diagnoza ADHD (4 spotkania), badanie testem Conners i testem Moxo i badanie intelektu Binnet 5 – 1300 zł
 • Diagnoza ADHD testem MOXO – 250 zł
 • Omówienie wyników testu MOXO – 250 zł
 • Diagnoza ADHD testem Conners – 350 zł
 • Omówienie wyników testu Conners – 250 zł
 • Diagnoza intelektu (Binet 5) – 600 zł
 • Diagnoza pedagogiczna (50 min) z pisemnym raportem – 500 zł
 • Diagnoza psychologiczna (50 min) z pisemnym raportem – 500 zł
 • Diagnoza psychologiczna-pedagogiczna (3 spotkania) – 900 zł
 • Diagnoza gotowości szkolnej – 500 zł
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych – 300 zł
 • Diagnoza trudności w nauce matematyki (dyskalkulia) – 700 zł
 • Wywiad ADI-R (120-150 MIN.) – 500 zł
 • Pisemny raport z wywiadu ADI-R – 200 zł
 • Porada zawodowa – 250 zł