regulamin

 1. Centrum Terapii Biofeedback świadczy usługi o charakterze edukacyjno – terapeutycznym według aktualnej oferty.
 2. Oferta Centrum Terapii Biofeedback dostępna jest w siedzibie i na stronie internetowej Centrum.
 3. Centrum Terapii Biofeedback zastrzega sobie prawo do zmiany oferty, w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych zajęć, jak również poprzez modyfikację cen za wykonywane zajęcia.
 4. Zajęcia w Centrum Terapii Biofeedback trwają od 30 do 90 minut, w zależności od ich rodzaju.
 5. Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie Rodzica/Opiekuna dziecka.
 6. Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla dziecka Rodzic/ Opiekun ustala bezpośrednio z terapeutami w Centrum Terapii Biofeedback. W tym celu Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do przekazania wszelkich istotnych informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej dziecka. Ze swojej strony Centrum Terapii Biofeedback zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej.
 1. Wszelkie zapytania oraz chęć uczestniczenia w zajęciach w Centrum Terapii Biofeedback należy zgłaszać osobiście, drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej Pacjenta oraz podejmowanych równolegle terapii.
 3. Rozpoczęcie terapii może być poprzedzone diagnozą, z którą zapoznany zostaje Rodzic/Opiekun Pacjenta. Na życzenie Rodzica wydaje się płatną, pisemną diagnozę.
 4. O doborze stosowanych podczas terapii ćwiczeń i oddziaływań decyduje terapeuta prowadzący dostosowując je do aktualnych potrzeb i możliwości rozwojowych Pacjenta.
 5. Terapeuta na bieżąco informuje Rodzica/Opiekuna o przebiegu i postępach terapii.
 6. Rodzic/Opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może sugerować opuszczenie jej lub pozostanie, jeśli będzie miało to wpływ na przebieg terapii.
 7. Istnieje możliwość obecności na zajęciach osoby trzeciej wskazanej przez Rodzica/Opiekuna np. niani, nauczyciela wspomagającego.
 8. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących prowadzonej terapii. W innym przypadku Centrum Terapii Biofeedback nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.
 9. Na zajęcia nie będą przyjmowane dzieci chore lub w złej kondycji zdrowotnej.
 10. Pacjenta obowiązuje strój dostosowany do rodzaju zajęć – informację w tym temacie można uzyskać u terapeuty prowadzącego . Opiekun niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie zajęć terapeutycznych, w zależności od ich rodzaju, ubranie dziecka może ulec zabrudzeniu farbami lub innego rodzaju materiałami wykorzystywanymi do terapii. Opiekunowi, ani dziecku nie przysługują roszczenia w przypadku zabrudzenia lub zniszczenia ubrań dziecka w trakcie zajęć.
 11. Niezależnie od pory roku, ze względu na utrzymanie higieny, wszystkich Pacjentów w salach terapeutycznych obowiązują czyste skarpety lub buty zmienne, nie można uczestniczyć w zajęciach na bosaka, chyba, że wymagają tego zajęcia.
 12. Pacjentom zapewniamy dostęp do środków higienicznych (chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, mydło antybakteryjne, środki do dezynfekcji, jednorazowe rękawiczki, maseczki) oraz do wody mineralnej.
 13. Przed rozpoczęciem zajęć należy umyć lub zdezynfekować ręce.
 1. Odpłatność za zajęcia w danym miesiącu kalendarzowym przyjmowana jest w formie gotówkowej jednorazowo za 2 kolejne spotkania z góry. Wpłata jest równoznaczna z akceptacją regulaminu Centrum.
 2. Istnieje możliwość odrobienia zaplanowanej i zgłoszonej terapeucie zgodnie z regulaminem jednorazowej w danym miesiącu kalendarzowym nieobecności na zajęciach w terminie wyznaczonym przez terapeutę, nie póżniej niż 2 tygodnie od momentu nieobecności na zajęciach.
 3. Za nieobecności na zajęciach opłata nie jest zwracana. Zajęcia niewykorzystane lub nieodpracowane- zgłoszone- nie przechodzą na kolejny miesiąc.
 4. Centrum wystawia rachunki imienne dla Rodziców/Opiekunów oraz dla instytucji, w tym fundacji, stowarzyszeń i przedszkoli.
 5. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do podania danych osobowych niezbędnych do wystawienia rachunku, jeśli taki chce otrzymać.
 6. Istnieje możliwość zapłaty w formie przelewu przez instytucje zewnętrzne (np. w sytuacji rozliczeń przez fundację, stowarzyszenie, placówkę oświatową).
 7. Rodzic ma obowiązek zgłosić terapeucie planowaną jednorazowo w danym miesiącu nieobecność na terapii nie później niż 24 godziny przed umówioną wizytą. W przypadku poźniejszego powiadomienia o nieobecności lub braku takiego powiadomienia nie będzie możliwości odrobienia zajęćw innym terminie.
 8. Odrobienie zaplanowanej i zgłoszonej terapeucie nieobecności w danym miesiącu następuje w terminach wskazanych przez terapeutę, nie póżniej niż 2 tygodnie od momentu nieobecności na zajęciach.
 9. Spóźnienie na zaplanowane zajęcia nie powoduje ich przedłużenia, odbycia w pełnym wymiarze czasu przewidzianym na zajęcia, obniżenia odpłatności.
 10. Przez zaplanowane odwołanie zajęć rozumie się osobiste lub telefoniczne powiadomienie terapeuty o nieobecności, sms uznaje się za ważny tylko w chwili otrzymania informacji zwrotnej od terapeuty.
 11. Jeśli dziecko uczęszcza na kilka rodzajów zajęć zaplanowaną nieobecność należy zgłaszać każdemu z terapeutów.
 12. Przypadki nieobecności z racji wypadków losowych rozpatrywane są indywidualnie.
 13. Nieprzestrzeganie przez Rodzica/Opiekuna powyższych zasad lub powtarzająca się nagminnie nieobecność, zaleganie z opłatą powyżej 2 tygodni mogą być powodem wypowiedzenia świadczenia usług terapeutycznych przez Centrum Terapii Biofeedback.
 1. W czasie zajęć opiekę nad dzieckiem sprawuje terapeuta z Centrum.
 2. Przed i po zajęciach oraz w czasie przerw między poszczególnymi zajęciami opiekę nad dzieckiem zobowiązany jest zapewnić Rodzic/Opiekun.
 1. Wszelkie zastrzeżenia, uwagi, zapytania należy kierować bezpośrednio do terapeutów prowadzących lub osoby zarządzającej Centrum.
 2. Potrzebę uzyskania dodatkowych zaświadczeń i opinii należy zgłaszać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem terapeucie prowadzącemu. W/w zaświadczenia są dodatkowo płatne.